มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812208005  นางสาวชื่นกมล ขุนชัย  Miss Chuenkamon Kunchai  
25812208006  นางสาวดวงกมล บัวอินทร์  Miss Duangkamon Buain  
35812208019  นางสาวลลนา ปาชม  Miss Lalana Pachom