มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812208052  นางสาวชาลิสา ก้อนทอง  Miss Chalisa Kontong  
25812208065  นางสาวพัชรัตน์หทัย ไกรกิจราษฎร์  Miss Phatcharaththai Kraikitrat  
35812208074  นางสาววิราวรรณ คงเกษม  Miss Wiravan Kongrasem  
45812208084  นายณรงค์ศักดิ์ กองกันภัย  Mr. Narongsak Kongkanpai  
55812208087  นายประณพ ตาเกี๋ยง  Mr. Pranop Takiamg