มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812407009  นางสาวชนาพร ศรีนาค  Miss Chanaporn Srinak  
25812407018  นางสาวกานต์รวี แดงใจ  Miss Kanrawi Dangjai  
35812407034  นางสาวสุภาวดี นามอรรถโอภาส  Miss Supawadee Namat-Ophat  
45812407044  นายณัฐพล โพธิ์แดน  Mr. Nattaphon Phodaen  
55812407060  นายวัณณุวรรธน์ เรืองศิริ  Mr. Wannuwat Rueangsiri  
65812407063  นายสันติชัย บำเพ็ญ  Mr. Santichai Bumpen  
75812407064  นายสุชาติ จินตนาวุฒิ  Mr. Suchat Jintanawood  
85812407204  นางสาวมุธิตา เพ็ญศรี  Mr. Muthita Pensee