มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812407080  นางสาวนภัสกร รังษิมาศ  Miss Naphatsakon Rangsimat  
25812407092  นางสาวศิริรักษ์ ผลลิ้มสุขสันติ  Miss Siriruk Pholimsuksanti  
35812407116  นายนรากร มุ่งรวมกลาง  Mr. Narakorn Mungruamklang  
45812407122  นายพัชรพล สนอ่อง  Mr. Patcharapon Sonong  
55812407124  นายมณเฑียร อโหสิ  Mr. Monthian Ahosi  
65812407132  นายอภิรักษ์ นาคเอม  Mr. Apirak Nak-Em