มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812407143  นางสาวชนิดาภา ลอยเวหา  Miss Chanidapa Loiweha  
25812407154  นางสาวพุทธรักษ์ พรมสอน  Miss Puttharak Pomnson  
35812407164  นางสาวศิริลักษณ์ จ๊อกถึง  Miss Siriluk Jokthueng  
45812407168  นางสาวสุริญญา คำแสง  Miss Surinya Kamsang  
55812407174  นายเกรียงไกร ชูทอง  Mr. Kreangkri Choothong  
65812407189  นายบวรนันท์ รัศมี  Mr. Bowornnan Ratsamee  
75812407193  นายสมเจตน์ บุญเลื่อน  Mr. Somjet Boonlean  
85812407195  นายสราวุฒิ หอมนาน  Mr. Sarawut Homnan  
95812407198  นายอนุชิต จันทร์ตรี  Mr. Anuchit Jantree  
105812407200  นางสาวอลิสา ยาท้วม  Miss Alisa Yathaum  
115812407206  นายณัฐสิทธิ์ สนศิริ  Mr.Nattasit Sonsiri