มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812418026  นางสาวรวินท์นิภา ตุ่นเงิน  Miss Rawinnipa Tunngern  
25812418036  นางสาวสมศิริ ปั้นเพ็ง  Miss Somsiri Punpheng  
35812418044  นางสาวอริษา คลองเคียน  Miss Arisa Klongkian