มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812415001  นางสาวชัญญาภัค จีนใจตรง  Miss Chanyaphak Cheenchaitong  
25812415004  นางสาวกิตติยาภรณ์ จันอินทร์  Miss Kittiyaporn Janin  
35812415009  นางสาวดวงกมล เซี้ยงแขก  Miss Daungkamol Siangkhaek  
45812415017  นางสาวปราณปริยา บางหลวง  Miss Pranpariya Bangluang