มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812607002  นางสาวกาญจนา เทียมราช  Miss Kanjana Tiumrach  
25812607010  นางสาวธันธิชา วันเย็น  Miss Thanthicha Wanyen  
35812607011  นางสาวนภัสกร จันทร์เพ็ง  Miss Napatskorn Junpang  
45812607023  นางสาวอรุณรัตน์ ตรีกูล  Miss Arunrat Trikun