มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812244006  นางสาวณัฐกานต์ ทองดี  Miss Nathakan Thongdee  
25812244011  นางสาวนฤมล จีนภักดี  Miss Narumon Jeenpukdee  
35812244027  นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แก้ว  Miss Sudarat Wongkeaw  
45812244047  นายปฏิพัทธ์ จาดอินทร์  Mr. Patipat Jadin  
55812244058  นายรชฏ รัตนอุทัยกูล  Mr. Rachata Ratanauthaikul  
65812244062  นายวิทวัส หนูมาก  Mr. Witthawat Numak  
75812244063  นายวินิจ เพชรดี  Mr. Vinit Petdee