มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812412010  นางสาวนฤมล สุทธิสาร  Miss Narumon Sutthisarn  
25812412024  นางสาวหทัยชนก ยืนยง  Miss Hathaichanok Yuenyong  
35812412027  นายจตุพักตร์ ราศรี  Mr. Jatupak Rasri  
45812412029  นายจิรายุ ฤทธิศักดิ์  Mr. Jirayu Rittisak  
55812412032  นายณัฐพล อักขละจันทร์  Mr. Nattapon Akalajan  
65812412041  นายรัฐธรรมนูญ วงษา  Mr. Rattatammanoon Wongsa  
75812412043  นายวีรภัทร ศรีบุญเรือง  Mr. Weeraphat Sribunrueng