มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812412053  นางสาวจริยา จันตรี  Miss Jariya Jantree  
25812412056  นางสาวทักษพร ภูมิศรีศักดิ์  Miss Taksaporn Promsrisak  
35812412064  นางสาวพิมพิลัย พันชูกลาง  Miss Pimpilai Panchoklang  
45812412069  นางสาวสวรส เศรษฐสุข  Miss Savaroes Sattasuk  
55812412078  นายชิดชนน์ กรินทนาคะ  Mr. Chidchon Karintanaka  
65812412082  นายนฤเบศ มาลาศรี  Mr. Narubet Malasri  
75812412088  นายระพีพัฒน์ บุญเกิด  Mr. Rapeepat Boonkrud  
85812412092  นายสมรักษ์ โนแก้ว  Mr. Somrak Nokaew  
95812412095  นายอิทธิฎิ ทองกลิ่น  Mr. Aittiti Thongklin