มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812412106  นางสาวเบญจรัตน์ มีมุข  Miss Benjarat Meemuk  
25812412111  นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี  Miss Rungthip Phattararangsee  
35812412120  นางสาวอุมาพร นาคเกตุ  Miss Aumaporn Nakket  
45812412132  นายวงศธร ศรีลอง  Mr. Wongsathon Silong  
55812412141  นายอิสม์เรศ ประสงค์ศักดิ์  Mr. Aitsaret Pasongsak  
65812412142  นายเอกภพ ภักดีมี  Mr. Aagkpob Pakdimi