มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812411006  นายกันตพงศ์ บุตรเพชร  Mr. Kantaphong Butphetr  
25812411008  นายจตุภพ หอมจันทร์  Mr. Chatuphob Homchan  
35812411018  นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์  Mr. Nuttawut Sanguansak  
45812411019  นายทองนที มีชำนาญ  Mr. Thongnatee Meechamnan  
55812411021  นายนราวิชญ์ สาตุ่น  Mr. Narawit Satul  
65812411023  นายนิสันต์ จันทะคุณ  Mr. Nisan Chanthakhun  
75812411035  นายสิทธิพงษ์ อ่อนวรรณะ  Mr. Sittipong Onwanna  
85812411038  นายอัครวินทร์ วรรณะศิลปิน  Mr. Akkarawin Wannasilrapin  
95812411039  นายอัมรินทร์ เรืองแหวว  Mr. Amarin Raungwaeo  
105812411041  นายปรีชา พ่วงพี  Mr.Peecha Paungpee  
115812411044  นายไตรภพ จินะปิน  -  
125812411045  นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญ  Miss Piyachart Gogsomboon