มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812603004  นางสาวชลิตา วังเสนา  Miss Chalita Wangsana  
25812603006  นางสาวดลยา เมรเกษม  Miss Donlaya Marakasem  
35812603022  นางสาวพิมพ์วิภา สุขนิ่ม  Miss Pimvipa Suknim  
45812603024  นางสาวภัทราภรณ์ ทองม่วง  Miss Phattraphorn Thongmunag  
55812603027  นางสาวรัชนี แซ่ลี้  Miss Ratchanee Saelee  
65812603060  นายรัชชานนท์ ลักษณ์เลิศพร  Mr. Ratchanon Laklertporn