มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812603086  นางสาวดวงพร น้ำไคร  Miss Duangporn Namkrai  
25812603134  นายเอกรักษ์ เสาแบน  Mr. Aekkarak Saobaen  
35812603135  นางสาวพัชรินทร์ เลิศพานิชย์  Miss Patcharin Leartphant  
45812603144  นางสาวสุนันทา ถาวรวงค์  Miss Sununta Thawornwong