มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812606001  นางสาวกชกร คำโสภา  Miss Kotchagron Khumsopha  
25812606033  นางสาวสุภาวดี ชวัญหยุด  Miss Suphawadee Khuanyut  
35812606047  นายทัศนัย สุขประเสริฐ  Mr. Tatsanai Sukprasert  
45812606051  นายพงศ์พล สุวรรณ  Mr. Pongpon Suwan  
55812606066  นายอิทธิศักดิ์ ปานนุ่น  Mr. Itthisak Pannun