มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812606071  นางสาวขนิษฐา มีแสง  Miss Khanittha Misaeng  
25812606073  นางสาวจารุภา บุญชู  Miss Jarupa Boonchu  
35812606076  นางสาวชัญญารัตน์ พาที  Miss Chanyarat Patee  
45812606077  นางสาวณัฐฐาพร ท้วมแก้ว  Miss Natthapon Thuamkeaw  
55812606085  นางสาวปิยะธิดา ฝั้นวงศ์  Miss Piyatida Funwong  
65812606087  นางสาวพรพิมล เดชอุ่ม  Miss Pronphimon Detum  
75812606097  นางสาววรรณนิภา คชฤกษ์  Miss Wannipa Kotcharoek  
85812606105  นายกษิณ สันตพงศ์  Mr. Kasin Santapong  
95812606107  นายจักษ์กฤษณ์ วรรณภิรมย์  Mr.Jakkrit Wanpirom  
105812606109  นายทศพล ท้วมเพ็ง  Mr. Tospon Thoumpeng  
115812606122  นายวุฒิชัย พัดจันทร์หอม  Mr. Wuttichai Phatjunhom  
125812606126  นายสรวิศ ทองสัมฤทธิ์  Mr. Sorawit Thongsamrit  
135812606129  นายสิรดนัย คงเรือง  Mr. Siradanaii Kongrueang