มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812602007  นางสาวชญานุช ขันหลวง  Miss Chayanuch Khanhlung  
25812602020  นางสาวปภาดา กังเจริญวาณิช  Miss Paphada Kangarernvanich  
35812602032  นางสาวเยาวภา นวลเกตุ  Miss Yaowapha Nualket  
45812602051  นายดนุสรณ์ อ่ำทอง  Mr. Danusorn Amthong  
55812602057  นายปิยะณัฐ ปู่ซึ้ง  Mr. Piyanat Poosueng