มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812602088  นางสาวนุศรา เบ้ากุล  Miss Nutsara Baokun  
25812602092  นางสาวพรลภัส กุตอินทร์  Miss Pornlapat Kutin  
35812602113  นายปภาวิน ธรรมยศ  Mr. Paphawin Thammayod  
45812602116  นายชุติเดช เอี่ยมสะอาด  Mr. Chutidest Iamsaard  
55812602126  นายภูเบศร์ เพ็ชรมาก  Mr. Pubet Phetmark  
65812602140  นางสาวณัฐชามญฑ์ หิรัญวุฒิธาดา  Miss Nutchamon Hiranwhuttitada