มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812615056  นางสาวกานต์ธีรา ปานแจ้ง  Miss Kanteera Panjang  
25812615065  นางสาวฐิติกานต์ ผ่องศรี  Miss Titikan Pongsri  
35812615078  นางสาวพรชนก วันทอง  Miss Pornchanok Wantong  
45812615090  นางสาวสุมาลี กองมี  Miss Sumalee Kongmee  
55812615097  นายทศพล เมืองคำ  Mr. Tossapon Muangkam  
65812615098  นายธนภัทร รักการค้า  Mr. Thanapat Rakkanka