มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812403006  นางสาวจารุวรรณ เทศกุล  Miss Charuwan Thatkun  
25812403032  นางสาววราภรณ์ ทองยัง  Miss Warapron Thongyong  
35812403036  นางสาวศุภาวรรณ แก้วทา  Miss Suphawan Kaeotha  
45812403049  นายณภัทร รวดเร็ว  Mr. Napat Ruadreaw  
55812403058  นายนันทวัฒน์ นาคแดง  Mr. Nanthawat Nakdaeng  
65812403062  นายภานุพงค์ ช้างจันทร์  Mr. Panupong Changjan