มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812242095  นางสาวสุชานันท์ ปู่ถิ่น  Miss Suchanan Puthin  
25812242107  นายสุรศักดิ์ ดวงจันทร์  Mr. Surasak Duangjan  
35812242120  นางสาวณัชวรรณ พงษ์พุก  Miss Natchawan Phongphuk