มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812242125  นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์  Miss Tanshanok Yordchan  
25812242145  นางสาวศิริวรรณ ทองมาเอง  Miss Siriwan Thongmaeng  
35812242162  นายสิทธิโชค นวนแก้ว  Mr. Sittichoke Nuankeaw