มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812408003  นางสาวจิตวรินทร์ นันต๊ะยศ  Miss ่jitwarin Nantayot  
25812408007  นางสาวเบญจวรรณ คงรอด  Miss Benjawan Kongrod  
35812408011  นางสาวพัชธีญา สุริเย  Miss Pachteeya Suriyea  
45812408022  นางสาวสุรีรัตน์ พุดฉิม  Miss Sureerat Phudcim  
55812408032  นายไตรภพ ลักขณาวสันต์  Mr. Traipop Laxkanavason  
65812408034  นายธนากร อินทร์ฉัตร  Mr. Tanakorn Inchad  
75812408035  นายธเนศ สีสด  Mr. Thanet Seesod  
85812408054  นายเสกสรร ละอองทรง  Mr. Seksan Laongsong  
95812408112  นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  Miss Panadda Srisawad