มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812408089  นายทชากร เอี่ยมมี  Mr. Thachakon Aiammee  
25812408090  นายธนวัฒน์ มานิ่ม  Mr. Tanawat Manim  
35812408097  นายพิษณุพงศ์ โพธิ์คง  Mr. Phitsanupong Phokong  
45812408101  นายวิชัย สอนจิต  Mr. Wichai Sonjit  
55812408104  นายศุกวรรณ ศกกลาง  Mr. Sukkawan Sokklang  
65812408106  นายสุรวิช อินแก้ว  Mr. Surawit Inkaew  
75812408107  นายสุรัตน์ เสือคล้าย  Mr. Surat Sueklai