มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812409059  นางสาวจรรยา จันทร์เปีย  Miss Chanya Chanpia  
25812409066  นางสาวนิลัดดา บัณฑิตย์  Miss Nilatda Bandit  
35812409078  นางสาววิภาลัย ใจดวง  Miss Wipalai Jaiduang  
45812409090  นายธรณ์ธันย์ สุวรรณเทพ  Mr. Throntan Suwannathep  
55812409099  นายรัฐธรรมนูญ บุญยัง  Mr. Rattamnoon Boonyang