มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812614003  นางสาวกาญจนา เทียนจันทร์  Miss Kanchana Theanjun  
25812614016  นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่ม  Miss Pattharawan Jainum  
35812614036  นายณัฐวร บุญศรีกุล  Mr. Natthaworn Boonsrikul  
45812614038  นายปรินทร แก้วเกิด  Mr. Parinton Kawkeid  
55812614040  นายพัฒน์พงศ์ เต็งอินทร์  Mr. Partpong Tengain  
65812614156  นายปฐมภพ แดงสะอาด  Mr.Pathomphob Dandsaart