มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812617021  นางสาวสุธาทิพย์ เหมือนเนียม  Miss Suthathip Mueanniam  
25812617037  นายวสิน คุ้มวันดี  Mr. Wasin Khumwandee  
35812617038  นายวันชนะ มั่งมี  Mr. Wanchana Mangmee