มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15815602008  นางสาวจุฑามาศ ส่งแจ้ง  Miss Jutamas Songjeang  
25815602025  นางสาวปิยาภรณ์ ไม้สนธิ์  Miss Piyapron Maison  
35815602046  นางสาวอรุณรัตน์ พรมส้มซ่า  Miss Arunrat Phromsomsa  
45815602051  นายธวัช ฟักบ้านใหม่  Mr. Thawat Fakbanmai  
55815602053  นายแสงโคม ไวยภาคย์  Mr. Sangkom Waiyapak