มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813103058  นางสาวธัญลักษณ์ ลิดกลิ่น  Miss Thunyalug Lidklin  
25813103066  นางสาวพิชญา ชมภูษา  Miss Pitchaya Chompusa  
35813103071  นางสาวรัตนาภรณ์ บุระตะ  Miss Rattanaporn Burata