มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813111008  นางสาวพราวนภา ฉิมมากรม  Miss Prawnapa Chimmakrom  
25813111009  นางสาวแพรวณภา ดีมากมี  Miss Praewnapa Deemakmee  
35813111037  นายวรุฒ โอฬารทิชาชาต  Mr. Warut Olantichachat  
45813111038  นายวัชรพงศ์ เนียมฤทธิ์  Mr. Watcharapong Nemlit