มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813120009  นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง  Miss Tippawan Khonkhlong  
25813120014  นางสาวบุญรักษ์ เสือโต  Miss Bunrak Sueato  
35813120043  นายศรราม วงค์ภู  Mr. Sornram Wongpoo  
45813120045  นายสมศักดิ์ บัวพา  Mr. Somsak Buapa