มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 19/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832231004  นายชินดนัย งามวงศ์  Mr. Chindanai Ngamwong  
25832231005  นายณัฐิวุฒิ จ่างสะเดา  Mr. Natthiwut Jangsadao  
35832231007  นายยศนนท์ ปิ่นหอม  Mr. Yotsanon Phinhorm  
45832231009  นายวีระศักดิ์ รักเหล่า  Mr. Weerasuk Raklao  
55832231011  นายสุรัตน์ สดชื่น  Mr. Surat Sodchuen  
65832231012  นายอธิปพัฒน์ วัฒนนาเศรษฐ์  Mr. Atippat Watthananaset  
75832231013  นายอำนาจ นาคปราการ  Mr. Amnart Nakprakan  
85832231014  นางสาววิลาสินี เตี้ยนกลิ่น  Miss Wilasinee Tinklin