มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 19/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832407003  นางสาวรัตนาภรณ์ โคกทับทิม  Miss Rattanaphon Khokhapthim  
25832407004  นางสาววิพัตรา ไชยวงศ์  Miss Wipattra Chaiwong  
35832407008  สิบโทไชยวุฒิ รักวงษ์  Cpl. Chaiyawut Rakwong  
45832407009  นายณัฐวุฒิ จำปาแถม  Mr. Nuttawut Jumpatam  
55832407010  นายทศพล คนคล่อง  Mr. Thodsaphon Khonkhlong  
65832407014  นายธีรวัฒน์ คงกล่อม  Mr. Thirawat Khongklom  
75832407015  นายปฏิวัติ จันทร์เจริญ  Mr. Patiwat Janjaroen  
85832407018  นายวีรภัทร โมทิม  Mr. Veeraphat Motim  
95832407019  นายอเทน จันทร์เชย  Mr. Arthen Junchuary  
105832407020  นายอนุวัฒน์ อุปนันท์  Mr. Anuwur Uppanun  
115832407021  นายอิสรา คำประเสริฐ  Mr. Isra Khamprasert  
125832407024  นางสาวเคียงเดือน ชอบการกิจ  -  
135832407025  นางสาวสวรรณยา สมมูล  Miss Sawanya Sommun  
145832407026  นายธรรมนูญ เรืองโชติ  Mr. Tammanoon Rungchot