มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 19/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832418005  นางสาวจุฑามาศ เอมสวัสดิ์  Miss Chuthamat Aemsawat  
25832418011  นางสาวชุติมา ชมเชย  Miss Chutima Chomchey  
35832418016  นางสาวทิฆัมพร อ่อนดี  Miss Ticomporn Ondee  
45832418022  นางสาวพริ้มเพรา อาจสุธรรม  Miss Phrimphrao Artsutham  
55832418023  นางสาวรัฐวรรณ์ มัณฑนะภรณ์  Miss Rattawan Monthanaporn  
65832418025  นางสาวศจี คงนา  Miss Sajee Khongna  
75832418027  นางสาวศิริรัตน์ เสนาะพิน  Miss Sirirat Sanorpin  
85832418040  นายพชรพล เรียบร้อย  Mr. Pacharapon Riabroi  
95832418042  นายสถาพร วานิช  Mr. Sataporn Wanich  
105832418044  นายสุรชาติ คำฟัก  Mr. Surachart Khamfug  
115832418047  นางสาวเมขลา เปรมเกิด  Miss Maekala Pemkoed  
125832418048  นายสงวนศักดิ์ ทมิฬทร  Mr.sanguansak Tamintora