มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 19/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832412004  นางสาวจิราภรณ์ ด้วงดี  Miss Jiraporn Duangdee  
25832412006  นางสาวณัฐนิชา จันเทศ  Miss Nutnicha Chunthed  
35832412010  นางสาวเบญจมาศ กองทอง  Miss Benjamat Kongtong  
45832412011  นางสาวเบญจมาศ กิ่งกัณฑ์  Miss Benjamas Kingkun  
55832412022  นางสาวสุภานันท์ ศิริพรสวรรค์  Miss Supanun Siripornsawan  
65832412025  นางสาวหยกกมล คุ้มสีไว  Miss Yokkamol Khumsiwei  
75832412027  นายชลธาร เครือสุข  Mr. Chonlatarn Kausuk  
85832412031  นายทรงพล บุญแจ้ง  Mr. Songpon Bunjang  
95832412032  นายธีรภัทร ปิ่นพงษ์  Mr. Teerapat Pinphong  
105832412039  นายวรพล แสงสุข  Mr. Worapon Sangsuk  
115832412040  นายวราวุฒิ บัวคำ  Mr. Warawut Boukhom  
125832412041  นายสุรเชษฐ์ พงษ์วิทยานุสรณ์  Mr. Surached Pongwittayanusorn  
135832412043  นายเอกลักษณ์ เนียมจันทร์  Mr. Ekkaluk Neamchan  
145832412060  นางสาวอารยา สุภาสัตย์  Miss Araya Supasat  
155832412070  นายดำรงศักดิ์ กงไกร  Mr. Damrongsuk Kongkrai