มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล 19/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832411001  นางสาวสุพรรณี ทองสนิท  Miss Supannee Tongsanit  
25832411002  นายก้องไพร สวนเส  Mr. Kongpai Soan-Se  
35832411003  นายกิตติศักดิ์ เสาพึ่งดี  LAC Kittisak Saophuengdi  
45832411005  จ่าอากาศตรีพิงค์ตะวัน มหาจำปาทอง  LAC Pingtawan Mahajumpatong  
55832411007  นายเอกชัย โตมา  Mr. Aekkachai Toma  
65832411008  นางสาวสุภาวดี เอี่ยมจำรัส  Miss Suphawadi Aimjamruat  
75832411009  จ่าอากาศตรีกฤตเมธ ชัยทักษิณ  LAC.Krittamet Chaitaksin