มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 19/45 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832606002  นางสาวจิรายุ จันทะบุตร  Miss Jirayu Juntabut  
25832606004  นางสาวชัญญา พุฒนันท์  Miss MissChanya Putnun  
35832606006  นางสาวนรากร ขุนสิงห์  Miss Narakorn Khunsing  
45832606008  นางสาวปุณยาพร ยิ้มละมัย  Miss Punyaporn Yimlamai  
55832606009  นางสาวพีรดา ชลวิสุทธิ์  Miss Peerada Cholwisuth  
65832606010  นางสาวภัทธิรา บุญธรรม  Miss Pattira Buntham  
75832606011  นางสาวภารดี ห้างวงษ์  Miss Pharadee Hangwong  
85832606012  นางสาววรรณภา คงเชื้อสาย  Miss Wannapa Khongchueasat  
95832606018  นายจักรพันธ์ ศรีอินทร์  Mr. Jakkapan Sriin  
105832606022  นายธนภัทร แซ่จึง  Mr. Thanaphat Saejueng  
115832606024  นายปรัตถกร กุลแก้ว  Mr. Parattakon Kunkaew  
125832606026  นายเริงฤทธิ์ เพชรวิลัย  Mr. Roengrit Phetwilai  
135832606029  นางสาวจันทราทิพย์ ศรีประเสริฐ  Miss Chanthrathip Sriprasert  
145832606031  นางสาวนัทธมน สิงห์รัก  Miss Natthamoon Singrak  
155832606032  นางสาวอรชา ทองดี  Miss Orachar Thongdee  
165832606033  นายวรวุฒิ ชัยบุญธรรม  Mr. Woravut Chaiboonthum