มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 19/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832602004  นางสาวปรียดา อ้นสาย  Miss Preyada Onsay  
25832602006  นางสาวปานตะวัน จันทรมณี  Miss Pantawan Jantaramanee  
35832602009  นางสาวพวงผกา สภาพัก  Miss Phuangphaka Saphaphak  
45832602013  นางสาววรารัตน์ เหล็กสิงห์  Miss Wararat Laksing  
55832602015  นางสาวศารยา เปรมสุข  Miss Salaya Premsuk  
65832602018  นางสาวอมรรัตน์ ท่าชัย  Miss Amonrat Thachai  
75832602019  นายกฤษฎา ตระกูลเดิม  Mr. Kritsada Trakoolderm  
85832602022  นายธนชัย แสงศรี  Mr. Tanachai Saengsri  
95832602024  นายพนา แสงเจริญ  Mr. Pana Sangcharoen  
105832602026  นายมนตรี อำภา  Mr. Montree Ampa  
115832602027  นายวงศ์วรรธน์ จงธรรม์  Mr. Wongwat Jongtan  
125832602029  นายศุภกร พยาชม  Mr. Supakorn Payachom  
135832602030  นายศุภชัย อินทร์จันทร์  Mr. Suphachai Injan  
145832602031  นายสิทธิชัย มั่นมาตย์  Mr. Sittichai Munmat