มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 19/44 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832602034  นางสาวกาญจนา คำบาง  Miss Kanchana Khambang  
25832602036  นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น  Miss Kewaril Khongman  
35832602038  นางสาวดาริกา พูลศิริ  Miss Darika Poonsiri  
45832602042  นางสาวภิณญาภรณ์ โชติช่วง  Miss Phinyaporn Chotchuang  
55832602043  นางสาววณัฐดา อินทร์ชื่น  Miss Wanatda Inchern  
65832602044  นางสาววรรณา เทียมทัน  Miss Wanna Theamthun  
75832602046  นางสาววิลัยพร เขาวิเศษ  Miss Wilaiporn Koaviset  
85832602047  นางสาวสาริณี ยิ้มอยู่  Miss Sarinee Yimyou  
95832602049  นายกฤษณะ ศรีวัง  Mr. Krisana Sriwang  
105832602051  นายธีรพัชร์ ไชโยยอดยิ่ง  Mr. Teerapat Chiyoyodying  
115832602057  นายยุทธภูมิ เที่ยงธรรม  Mr. Yuttapum Thiengthum  
125832602058  นายรัฐวิศว์ พจนาพาณิชกุล  Mr. Ratthawit Photchanapanichakul  
135832602061  นายอนวัช คงสุจริต  Mr. Anawat Khongsujarit  
145832602062  นายอนุพันธ์ วงษ์ศรีดา  Mr. Anupan Vongsrida  
155832602064  นางสาวกมลพรรณ บัวนวล  Miss Kamonpan Buanuan  
165832602066  นายธนาธิป ขำชัยภูมิ  Mr. Thanatip Khamchiyapum  
175832602067  นายตวงธรรม ปรุงเรณู  Mr. Tuangthum Prungrenu  
185832602073  นางสาววิชิตา เงินแจ้ง  Miss Wichita Ngeanjang  
195832602076  นางสาวฉัตรอารี อยู่นาน  Miss Chataree Yoohan