มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 19/46 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832612002  นางสาวกุลธิดา สงขัย  -  
25832612005  นางสาวชลิตา ฮับหลี  Miss Chalita Hublee  
35832612006  นางสาวญาณิชศา ภู่เสือ  Miss Yanichsa Phoosue  
45832612008  นางสาวนงลักษณ์ นุ่มน้อย  Miss Nongluk Nomnoy  
55832612016  นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์มั่น  Miss Sirilak Wongman  
65832612017  นางสาวสุชานันท์ คงเขียว  Miss Suchanan Kongkeaw  
75832612018  นางสาวโสภา พุ่มกุมาร  Miss Sopa Pumkumarn  
85832612020  นายกิตติศักดิ์ เหลี่ยมผา  Mr. Kittisak Liampha  
95832612025  นายธนวันต์ เพ็งสิน  Mr. Thanawan Pangsin  
105832612027  นายธันวา โพธิ์จวง  Mr. Tunwa Phojong  
115832612028  นายธีร์ แซ่โก  Mr. Tee Sae  
125832612029  นายนครินทร์ นิธิภัทรพิสิทธิ  Mr. Nakharin Nitiphatpisitt  
135832612033  สิบตรีพิชิตชัย ธูปบูชากร  Pfc. Pichitchai Thoopboochakorn  
145832612034  นายภาณุวัฒน์ เนตรแสง  Mr. Panuwat Nedsaeng  
155832612036  นายศราวุธ หมั้นเต็ม  Mr. Sarawut Mantem  
165832612037  นายศิริวัฒน์ กันชู  Mr. Siriwat Kanchu  
175832612040  นางสาวศิรินทิพย์ มีพวงผล  Miss Sirintip Meephungphon  
185832612041  นางสาวชญานี ชูแก้ว  Miss Chayanee Chookaew  
195832612042  นายชัยวัฒน์ มณีวงษ์  Mr.Chaiwat Maneewong