มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 19/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832404001  นางสาวเขมิกา วิมุกตานนท์  Miss Kaemmika Wimuktanon  
25832404002  นางสาวธียามาส คงแก้ว  Miss Teeyamart Kongkeaw  
35832404008  นายคฑาวุธ แร่ทอง  Mr. Kathawut Reathong  
45832404012  นายฐานวุฒิ รอดเทศ  Mr. Thannvut Rodted  
55832404017  นายธีระภัทร์ บุญยงค์  Mr. Teerapat Boonyong  
65832404018  นายปกรณ์ศักดิ์ กอกอง  Mr. Pakronsak Kokong  
75832404020  สิบตรีพีรพัฒน์ ปานดำ  Pfc. Peerapat Pandam  
85832404021  นายภานุเบศต์ พุทธโกษา  Mr. Phanubet Phutthakosa  
95832404022  นายวัชรพัฐ บริบูรณ์  Mr. Watcharaphat Boriboon  
105832404027  นายศิวดล ตระกลธนสุนทร  Mr. Siwadon Takorntanasontorn  
115832404029  นางสาววาริศา รอดเมือง  Miss Warisa Rodmuang  
125832404030  นายเก่งกิจ สัจจะวัฒนากิจ  Mr. Kengkit Satjawattanakit  
135832404031  นางสาวชญานันทน์ อ่ำเชียง  Miss Chayanan Amcheng  
145832404032  นางสาวศิริจันทร์เพ็ญ เพริดพริ้ง  Miss Sirichanpen Priedpring  
155832404033  นางสาวภัทรพร เลาหวิวัฒน์  Miss Phattaraporn Laohawiwat