มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 19/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832614003  นางสาวชุรีพร เจริญสุข  Miss Chureeporn Charoensuk  
25832614004  นางสาวณัฐนรินทร์ ผ่องใส  Miss Natnarin Phongsai  
35832614008  นางสาวสุนีย์ บุญคง  Miss Sunee Boonkong  
45832614010  นายกฤตภาส วรรณศรี  Mr. Krittapass Wannasri  
55832614012  สิบโทญาณกร กิจศุภสิน  Cpl. Yanakorn Kitsupasin  
65832614013  นายณภัทร วิจิตรจรุง  Mr. Napat Wijidjarung  
75832614015  นายธนกร สีเลา  Mr. Thanakon Seelao  
85832614016  นายธนาธิป ยิ้มฉิม  Mr. Thanatip Yimchim  
95832614018  สิบตรีพชร ทองเพิ่ม  Pfc. Pachara Thongperm  
105832614020  นายภูวฤทธิ์ ภูมี  Mr. Puwalit Pumee  
115832614023  นายอนุลักษณ์ พุ่มบ้านเซ่า  Mr. Anuluk Phumbansao