มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 19/04 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15835603004  นางสาวจิตติมา ชัยนา  Miss Jittima Chaina  
25835603007  นางสาววรรณภา ทิพย์กัน  Miss Wannapa Thipkun  
35835603014  นายธีรภัทร์ แสงสง่า  Mr. Teerapat Sangsanga  
45835603015  นายนฤเบศธิ์ พระนาม  Mr. Narubet Pranam  
55835603017  จ่าอากาศตรีรนกฤต เชิดโฉม  LAC Ronnakit Cherdchom