มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 19/05 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15835602001  นางสาวกัญญารัตน์ นิลพัฒน์  Miss Kanyarat Ninlapat  
25835602002  นางกาญจนา พันธ์สะอาด  Mrs. Kanchana Punsaard  
35835602003  นางสาวจิรพันธ์ เดชะ  Miss Chiraphan Decha  
45835602004  นางสาวจุฑาภัค ยาประสิทธิ์  Miss Juthapak Yaprasit  
55835602006  นางสาวดวงกมล ไทยโอสถ  Miss Duangkamon Thaiosod  
65835602026  นางสาวอารีรัตน์ รุ่งนิมิตร  Miss Arrirat Rungnimit  
75835602034  สิบเอกเอกรัตน์ จั่นจีน  Sgt. Ekarat Junjeen  
85835602035  นายเอนก ดิษฐจันทร์  Mr. Anek Ditthachan