มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 19/06 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15835602042  นางสาวธนธรณ์ สงวนสิทธิกุล  Miss Thanton Sanguansittikul  
25835602044  นางสาวนภสิริ เนียมคำ  Miss Napasiri Neamkham  
35835602045  นางสาวปรียาวัลย์ จันต๊ะสา  Miss Preyawan Jantasa  
45835602048  นางสาวพัชรพร อมดวง  Miss Phatcharaporn Omdoung  
55835602062  นางสาวอัญชิสา กลิ่นกรอง  Miss Unchisa Klingrong