มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 19/07 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15835612006  นางสาวนิภาพร โพระยับ  Miss Nipaporn Phorayap  
25835612008  นางสาวมาริสา พิณชัยแก้ว  Miss Marisa Pinchaikaew  
35835612012  นางสิริยากรณ์ พิมพ์รัตน์  Mrs. Siriyakon Phimrat  
45835612013  นางสาวสุชาวลี ทองทวี  Miss Suchawlee Tongtwlee  
55835612014  นางสาวสุนิสา เกตุทอง  Miss Sunisa Ketthong  
65835612015  นางสาวสุนิสา ว่านเครือ  Miss Sunisa Wankhure  
75835612018  นางอริษา แจ่มจำรูญ  Mrs. Arisa Jamjumroon  
85835612022  นายถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ  Mr. Tirawat Klinsuwan  
95835612027  นายเอกลักษณ์ ทองอู๋  Mr. Aekkaluck Thongoo