มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 19/08 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15835612032  นางสาวนริศรา บุญทา  Miss Naritsars Buntha  
25835612042  นางสาวสาวิตรี ทองอินทร์  Miss Savitee Tongin  
35835612052  นายภาสกร แสนสุข  Mr. Passakorn Sansook