มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 19/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15835615010  นางสาวปาริชาติ มามี  Miss Parichat Mamee  
25835615012  นางสาวผดุงขวัญ มากเกิด  Miss Phadungkhwan Makkoed  
35835615016  นางสาวรัตนา นาคขาว  Miss Rattana Nakkhao