มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 19/10 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15835615046  นางสาวชลนิกานต์ อินทร์หอม  Miss Chonnikan Inhom  
25835615050  นางสาวทัศนีย์ พันธ์ทอง  Miss Tadsanee Pantomg  
35835615054  นางสาวภัทรธิดา หมานเหล็ก  Miss Pattaratida Manlek  
45835615063  นางสาวศจีรัตน์ เป้านา  Miss Sageerat Paona  
55835615065  นางสาวสุดารัตน์ รอดเทศ  Miss Sudarat Rotthet  
65835615067  นางสาวสุธิตา ด้วงปิ่น  Miss Sutita Duangpin  
75835615072  นางสาวอาทิตยา แสงเทียน  Miss Atittaya Saengtan  
85835615074  นายนพรัตน์ ธรรมมารัตน์  Mr. Nopparat Thammarat  
95835615079  นางสาวจรรยพร พรมสอน  Miss Junyaporn Pormsoan